A „Játssz és repülj a MIG21-el” ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

1.A JÁTÉK SZERVEZŐJE
A „Játssz és repülj a MIG21-el” elnevezésű nyereményjáték (a „Játék”) szervezője az Úsovsko
Hungary Kft. (székhely: 2600 Komárom, Bajcsy Zs. u. 5., a továbbiakban: „Szervező”).
A Játék lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat a Szervező Úsovsko Hungary Kft. (székhely: 2600 Komárom, Bajcsy Zs. u. 5., a továbbiakban: „Lebonyolító”), a microsite üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat a https://webmail.rackhost.hu/, a továbbiakban: „Szolgáltató”)látják el.

2. A JÁTÉKBAN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI
2.1 A Játékban kizárólag magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, valamint érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező, 18. életévét betöltött, a 2.10. pontban meghatározott személyek körébe nem eső, cselekvőképes természetes személy (a „Játékos”) vehet részt, aki a Játék 3. pontban írt időtartama alatt
• vásárol bármely magyarországi üzletben kiskereskedelmi forgalmazás keretében kapható bármilyen, a Szervező által forgalmazott, MIG21 terméket (a „Termék”, ld. 1. sz. melléklet);
• meglátogatja a www.mig21energy.hu domain alatti weboldalt (a „Weboldal”);
• a Weboldalon feltölti a vásárláskor kapott számlán/blokkon található AP kódot, ennek során megadja valós személyes adatait (teljes név, email cím)
a megfelelő mező bejelölésével elfogadja a jelen játékszabályzatban (a „Játékszabályzat”) írt valamennyi feltételt, és hozzájárul az adatainak a Játékkal összefüggő – a jelen Játékszabályban írtak szerinti – kezeléséhez,
(együttesen a „Pályázat”)
2.2 Egy Játékos a Játék teljes időtartama alatt több AP kód feltöltésére is jogosult, azaz egy Játékos korlátlan számú Pályázatot jogosult Szervezőnek beküldeni. Amennyiben ugyanazt a Pályázatot többször küldik be, úgy Szervező az első beküldött Pályázatot regisztrálja, az ugyanezen Kódot és időpontot tartalmazó további Pályázatokat kizárja a Játékból. A Játékszabályzatnak megfelelő, de nem valós Kódot tartalmazó Pályázatok érvénytelenek, és azok nem kerülnek figyelembe vételre a Játékban.
2.3 A Szervező jogosult a Nyereményjáték végét követő 60 naptári napig ellenőrzés céljából bekérni/megismerni a Termék vásárlását igazoló jól olvasható módon igazoló, a sértetlen AP kódot és vásárlási időpontot (dátum, óra, perc) tartalmazó tételes blokkot/nyugtát, online vásárlás esetén a
vásárlás időpontját. A játékos a vásárlás időpontjának megjelölésekor, a számlán
továbbá a
található pontos időpontot (dátum, óra és perc) kell megadja, ellenkező esetben nem
jogosult a nyereményre. 1 AP kódot, 1 konkrét időponttal 1 alkalommal lehet
felölteni, függetlenül a blokkon szereplő, vásárolt MIG21 termékek számától. Ezt
követően

számlát illetve jogosult a nyeremény átvételének előfeltételeként a nyertesektől bekérni azt elektronikusan (lefotózott vagy beszkennelt formában), vagy a Lebonyolító kérésére és részére eredeti példányként postai úton megküldve. A Szervező kizárólag azokat a nyugtákat fogadja el, amelyen a vásárolt, 2.1. pontban megjelölt Termék feltüntetésre került és egyértelműen beazonosítható a márkanév és/vagy maga a Termék, továbbá a nyugtán / számlán feltüntetett vásárlás időpontja a 3. pontban megjelölt időtartam alá esik. Amennyiben a nyugtán a termék megnevezés helyett „Gyűjtő” 2 megnevezés szerepel, abban az esetben a nyugtát Szervezőnek nem áll módjában elfogadni.
2.4 A Lebonyolító a nyeremény átadását megelőzően ellenőrzi a Termék nyugtáját / számláját. Amennyiben a Játékos nem tudja bemutatni a nyertes nyugtát/ számlát, úgy Szervező a Játékost kizárhatja a Játékból.
2.5 Azok a Pályázatok, amelyek a Játékszabályzatban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, a Játékból automatikusan kizárásra, míg az érvényes Pályázatok számítógépes rögzítésre kerülnek.
2.6 A Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket kizárhatja a Játékból.
2.7 Szervező kizárólag azokat a Pályázatokat tekinti érvényesnek, amelyeket a Játékosok saját adataik megadásával küldenek be a Játékba. Amennyiben a Játékos nem saját e-mail címet vesz igénybe, a Játékkal kapcsolatos, e-mail fiók használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban Szervező, valamint Lebonyolító mindennemű felelősségét kizárja.
2.8 A Pályázat beküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező és a Lebonyolító az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.
2.9 A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja.
2.10 A Játékból ki vannak zárva a Szervező, a Lebonyolító, a Szolgáltató, valamint a Játék szervezésében részt vevő egyéb 3. személyek dolgozói és mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bek. 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.
2.11 A Játékból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek többek között azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban (egy személy neve alatt több személy), nem valós adataikkal vesznek részt a játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi játékost. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik nem valós

adatokkal vesznek részt a Játékban abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek és/vagy Lebonyolítóknak okoztak.

3. A JÁTÉK IDŐTARTAMA
A Játék 2022. június 15. napján 00 óra 00 perctől 2022. augusztus 30. napján 23 óra 59 percig tart. A 2022. június 15. napja előtt, illetve 2022. augusztus 30. napja után beérkezett Pályázatokat a Szervezőnek nem áll módjában érvényes Pályázatként elfogadnia.

4. A JÁTÉK MENETE
4.1 A Játék során a Játékos feladata, hogy a Játék 3. pontban meghatározott időtartama során vásároljon bármilyen, a jelen Játékszabályzat mellékletében felsorolt MIG21 terméket, a Weboldalon a személyes vásárlás esetén kapott blokkon található AP kódot feltöltse a Weboldalra a megkért adatokkal egyidejűleg.
A beküldés során a Játékosnak meg kell adnia a nevét, e-mail címét, és a blokkon/ számlán található AP kódot). A feltöltést követően a Játékos kap egy megerősítő üzenetet e-mail útján, mely visszajelzés a feltöltés rögzítésére vonatkozóan.
A Játékosnak legalább 1 db Kódot kell feltöltenie ahhoz, hogy részt vehessen a Heti nyereményekért , illetve a Fődíjért folyó játékban az alábbiak szerint:
• egy AP kód ugyanazon időponttal csak egyszer kerül elfogadásra, a második próbálkozás, azonos Kóddal és azonos időponttal érvénytelennek minősül;
• abban az esetben, ha egy percen belül, ugyanannál a kasszánál több vásárlás is történt, akkor a szóban forgó blokkokat a Lebonyolító ellenőrzi, amennyiben mindegyik érvényes, bekerülnek a sorsolási adatbázisba;
• amennyiben a Játékos az általa feltöltött Kóddal nyer, akkor ez a Kód a továbbiakban nem vesz már részt a további Heti nyeremények kapcsán a Játékban, azonban a Fődíj sorsolásba belekerül
4.2 HETI NYEREMÉNYEK SORSOLÁSA
4.2.1 A Játék időtartama a következő szakaszokból áll („Játék hetek”):
2022. június 15. napja 00 óra 00 perctől 2022. június 21. napján 23 óra 59 percig; 2022. június 22. napja 00 óra 00 perctől 2022. június28. napján 23 óra 59 percig; 2022. június 29. napja 00 óra 00 perctől 2022. július 5. napján 23 óra 59 percig; 2022. július 6. napja 00 óra 00 perctől 2022. július 12. napján 23 óra 59 percig; 2022. július 13. napja 00 óra 00 perctől 2022. július 19. napján 23 óra 59 percig; 2022. július 20. napja 00 óra 00 perctől 2022. július 26. napján 23 óra 59 percig; 2022. július 27. napja 00 óra 00 perctől 2022. augusztus 2. napján 23 óra 59 percig;

2022. augusztus 3. napja 00 óra 00 perctől 2022. augusztus 9. napján 23 óra 59 percig; 2022. augusztus 10. napja 00 óra 00 perctől 2022. augusztus 16. napján 23 óra 59 percig; 2022. augusztus 17. napja 00 óra 00 perctől 2022. augusztus 23. napján 23 óra 59 percig; 2022. augusztus 24. napja 00 óra 00 perctől 2022. augusztus 30. napján 23 óra 59 percig;
4.2.2 Az 5.1 pontban meghatározott heti nyereményeket a Játékszabályzatnak mindenben megfelelő azon Játékosok nyerhetik meg, akiknek a Kódja kisorsolásra került.
4.2.3 A Játékosok által az adott Játéknapon érvényesen beküldött Pályázatok közül – minden Játék hetet követő naptári hét szerdáján 14:00 órakor – a Szervező a Lebonyolító székhelyén – sorsolási bizottság jelenlétében a véletlenszerűség elvének eleget tevő gépi sorsolással – sorsolja ki a heti nyeremények nyerteseit. A Lebonyolító a sorsolásról jegyzőkönyvet vesz fel, amelyet a sorsoláson jelen lévő sorsolási bizottsági tagok aláírásukkal hitelesítenek. Szervező a sorsolás alkalmával 2 db tartaléknyertes pályázatot is kisorsol. A tartaléknyertesek a kisorsolásuk sorrendjében válnak jogosulttá, amennyiben a nyertes vagy az előttük álló tartaléknyertes Pályázat bármely okból érvénytelen vagy a nyertes vagy az előttük álló tartaléknyertes a Játékból a Pályázatával összefüggő egyéb okból kizárásra kerül. A tartaléknyertes csak akkor kerül értesítésre, ha valamely nyertes vagy sorrendben megelőző tartaléknyertes kiesésével jogosulttá válik a Nyereményre
4.3 A FŐDÍJ SORSOLÁSA
A Játékosok által a Játék teljes időtartama alatt érvényesen beküldött összes Pályázat közül – 2022. augusztus 31. napján 14:00 órakor – a Szervező a Lebonyolító székhelyén – sorsolási bizottság jelenlétében a véletlenszerűség elvének eleget tevő gépi sorsolással – sorsolja ki az 5.1 szerinti Fődíj nyertesét. A Lebonyolító a sorsolásról jegyzőkönyvet vesz fel, amelyet a sorsoláson jelen lévő sorsolási bizottsági tagok aláírásukkal hitelesítenek. Szervező a sorsolás alkalmával 2 db tartaléknyertes pályázatot a pénznyeremény esetében. A tartaléknyertesek a kisorsolásuk sorrendjében válnak jogosulttá, amennyiben a nyertes vagy az előttük álló tartaléknyertes Pályázat bármely okból érvénytelen vagy a nyertes vagy az előttük álló tartaléknyertes a Játékból a Pályázatával összefüggő egyéb okból kizárásra kerül.

5. NYEREMÉNYEK, NYERTESEK ÉRTESÍTÉSE, NYEREMÉNYEK ÁTADÁSA
5.1 A Játékban a következő heti nyeremények („Heti nyeremények”) kerülnek kiosztásra a promóciós időtartam minden naptári hete során:
• heti 1 db (összesen 11 db) 6 000 Ft (hatezer forint) értékű MIG21 termékcsomag és MIG21 relikviák
5.2 A Játékban a következő fődíj („Fődíj”) kerül kiosztásra a promóciós időtartam során:
• 1 db (összesen 1 db) 250 000 Ft (kettőszázötvenezer forint) értékű INVIA utazási voucher (együttesen „Nyeremények”), mely beváltható az https://www.invia.hu/ weboldalán meghirdetett utazás bármelyikére 2022. december 31-ig.

5.3 Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék időtartama alatt a Játékosok a Weboldalon keresztül történő előzetes értesítése mellett a Nyereményeket megváltoztassa, azokat az adott Nyereménnyel egyenértékű más nyereménytárggyal helyettesítse, egyúttal módosítva jelen Játékszabályzatot is.
5.4 Egy Játékos legfeljebb 1 db heti nyereményre és a teljes játékidő alatt legfeljebb 1 db Fődíj nyeremény átvételére jogosult, ezen felüli nyeremények a tartalék nyertesre szállnak át; az egyes nyeremények időrendi sorrendben (azaz a sorsolás sorrendjében, és nem a nyeremény típusa vagy értéke szerint kerülnek sorrendbe állításra). A Nyeremény másra át nem ruházható, és készpénzre nem váltható.
5.5 A Nyeremények nyerteseit a Lebonyolító e-mailben értesíti, a feltöltés során megadott e-mail címén. A Nyertesek nevét a Szervező közzéteszi a Játék Weboldalán, valamint a Szervező Facebook oldalán is, amelyhez a Játékos a Játékban való részvétellel kifejezetten hozzájárul.
5.6 A nyertes Játékosok a nyeremenyjatek@mig21energy.hu e-mail címen kötelesek az Értesítés kézhezvételét követő 5 (öt) munkanapon belül visszaigazolni az Értesítést. Amennyiben a nyertes a fenti határidőn belül az Értesítést nem igazolja vissza, úgy a nyertes Játékos Pályázata kizárásra kerül, és Szervező a sorrendben következő tartaléknyertest nevezi ki nyertesnek.
Amennyiben a Játékos nyereményt nyer, úgy a Termék vásárlását igazoló, AP kódot és vásárlási időpontot (dátum, óra, perc) tartalmazó tételes nyugtát a Játékos köteles beküldeni jól olvashatóan szkennelve, a visszaigazoló e-mail üzenetében, mellékletként csatolva a nyeremenyjatek@mig21energy.hu e-mail címre a 2.3 pont szerinti, a Szervező/Lebonyolító általi ellenőrzés céljából.
Amennyiben a beküldött blokk / számla rosszul olvasható, vagy azzal kapcsolatosan bármilyen egyéb kérdés merülne fel, úgy a Szervező jogosult a blokkot postai úton is bekérni a Játékostól, amely esetben a Játékos az erre irányuló értesítést követő 10 munkanapon napon belül köteles azt megküldeni a Szervező címére (ÚSOVSKO HUNGARY Kft.; székhely: 2600 Komárom, Bajcsy Zs. u. 5.). A fenti időtartam vonatkozásában a küldemény feladási dátuma irányadó.
Ezen igazolásai kötelezettségek elmulasztásával a nyertes Játékos elveszti a Nyereményre való jogosultságát.
5.7 A Nyereményt a Szervező postai úton, a Játékos által a feltöltés során, vagy az Értesítésben megadott címére kézbesíti. A Nyeremények kézbesítése a nyertessel történő előzetes egyeztetés után történik meg. A Lebonyolító a Nyeremény kézbesítését, illetve átadását kétszer kísérli meg, a Játék lezárásától számított 60 naptári napon belül. A nyertes Játékos köteles a Nyeremények átvétele tekintetében a Lebonyolítóval együttműködni, továbbá a Nyeremény átvétele előtt köteles igazolni, hogy 18. életévét betöltötte. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, és így a Nyeremény átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező vagy Lebonyolító terhére nem róható fel. A Szervező a Nyeremény átvételére újabb lehetőséget nem tud biztosítani.
5.8 Szervező kizárja a Játékból azt a Pályázatot, amelyre nézve az azt beküldő Játékos részére a Nyereményt azért nem lehet kézbesíteni vagy átadni, mert a Pályázatán vagy az Értesítés visszaigazolásában feltüntetett személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a Pályázatot beküldő Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen Játékszabályzatban írt személyi 6

feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt és a Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.

6. ADÓZÁS
A Nyereményekhez tartozó esetleges adófizetési kötelezettséget a Nyertes viseli. Szervezőt a Nyeremények fentiek szerinti átadásán kívül további kötelezettség nem terheli. A Játékról részletes információ a Weboldalon oldalon érhető el.

7. VEGYES RENDELKEZÉSEK
7.1. A Pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), a Nyeremények kézbesítésének – Szervező, Lebonyolító, Szolgáltató érdekkörén kívül eső – elmaradásáért vagy késedelméért, ill. a kézbesítés során keletkezett károkért sem a Szervező, a Lebonyolító, vagy a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal.
7.2. A Szervező, a Lebonyolító és a Szolgáltató a Nyeremények tekintetében minőségi felelősséget nem vállal, a nyertes ilyen igényét jogszabályi keretek között a Nyeremény gyártójával, illetve forgalmazójával szemben érvényesítheti. Amennyiben a nyertes a nyereményét határidőben nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőtől nem követelheti.
7.3. A Szervező, a Lebonyolító, illetve a Szolgáltató kizárja a felelősségét minden, a Weboldalt, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások, illetve a telefonhálózatot ért támadások, meghibásodás estére. Tehát amennyiben a Weboldalt, illetve szervert vagy a kiszolgáló hálózatot ért támadás folytán a játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező, a Lebonyolító, illetve a Szolgáltató semminemű felelősséget nem vállal.
7.4. Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mailcímek, illetve a játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a játékost azonnali hatállyal kizárja a játékból.
7.5. Ha a Játékos adatfeltöltés vagy játék közben bezárja a böngésző ablakot vagy, ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező, a Lebonyolító, illetve a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal.
7.6. Szervező, a Lebonyolító, illetve a Szolgáltató kizárja a felelősségét a Weboldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.
7.7. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályzatot indokolt esetben bármikor megváltoztassa. Az erre vonatkozó tájékoztatást a Szervező a Játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi Weboldalon.

1 sz. melléklet – a nyereményjátékban résztvevő termékek
MIG 21 energia szelet 55 gr
MIG 21 nugát, mogyorónugátos rúd koffeinnelés taurinnal tejes bevonatban. 50 gr.Gluténmentes termék.
MIG 21 szójás rúd koffeinnel kakaós bevonatban 65g
MIG 21 protein szelet vanília ízű, tejcsoki bevonatban 50g
MIG 21 csokoládé ízű protein szelet 45g
MIG21 kollagén szelet kakaós 45g
MIG 21 NUT BAR – Csokoládé ízű energia szelet 45g
MIG 21 coconut protein bites kókuszos töltelékkel 40g
MIG 21 PROTEIN szelet vaníliás 60g
MIG 21 PROTEIN szelet csokoládés 60g
MIG21 PROTEIN szelet 60g – lime